Đi sai Con đường Đạo

Thời nay, chân tu thì ít mà giả tu thì nhiều, chân tu thì ẩn thân, còn giả tu thì giao giảng đạo lý, hàng ngàn người đi theo, lạc vào ma Đạo. Như Đức Phật có nói, thời nay mạt pháp, Ma Vương mặc áo Phật, hình tướng như Phật, giao giảng kinh điển như Phật, nói lời Đạo lý, khiến chúng sanh mê tin. Con đường Ma Đạo vạn nẻo vòng vèo, mờ tỏ đã, đang, và sẽ tiếp tục khiến chúng sanh đi sai.

Chớ vội tin:

  • Những vị Thầy, minh sư giao rảng đạo lý, lời của Phật chưa hẳn là tu theo Phật, tu theo Chánh Đạo.
  • Những bài viết, hình ảnh được chia sẻ nhiều chưa hẳn là lời của Phật, ẩn sau những mục đích khác.
  • Những vật phẩm như xá lợi, pháp bảo,.. cũng chớ vội tin.
  • Kinh điển cũng có thể bị chỉnh sửa cho mục đích riêng.

Di Sai Con Duong Dao

Chánh Đạo chỉ có một, con đường cũng chỉ có một, ấy là con đường ở trong Tâm. Bạn tự sẽ tìm thấy.

Contact Me on Zalo