Cha Trời – Mẹ Đất

Cha Trời – Mẹ Đất thường được gọi với các tên như: Cha Trời: Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa sáng Tạo, Đấng Sáng Tạo, Vô Cực Đại Thiên Tôn, Đấng Tối Cao Mẹ Đất: Địa Mẫu, Mẹ Diêu Trì, Mẹ…