Con đường của Phật

“Tôi lại bước đi trên con đường mà Phật từng đi qua hàng ngàn năm trước, con đường vẫn còn đây và Phật vẫn còn đây, nhưng thời thế đổi thay, không mấy ai còn nhớ đến con đường nữa,…