Đi sai Con đường Đạo

Thời nay, chân tu thì ít mà giả tu thì nhiều, chân tu thì ẩn thân, còn giả tu thì giao giảng đạo lý, hàng ngàn người đi theo, lạc vào ma Đạo. Như Đức Phật có nói, thời nay…