Đại Phước Báu

Giới thiệu Tu học là quá trình tạo phước, giảm nghiệp, không ngừng mỗi ngày, ở đời thì tạo nghiệp thì dễ mà tạo phước quá khó. Nếu làm theo cách của Đức Phật chỉ dạy như bố thí, cúng…