Đạo Trời Tâm Phật

Đạo Trời là gì? Là con người chúng ta đang sống ở thế giới này (cõi vật chất) cần thuận theo Trời (thuận Thiên). Xưa kia các Vua mỗi khi có việc quan trọng đều lập đàn tế Trời, xin…