Một người doanh nhân

BÀI GIẢNG MỘT NGƯỜI DOANH NHÂN Giới thiệu Làm doanh nhân kinh doanh là một lựa chọn, giúp mang lại công ăn việc làm, phát triển kinh tế, đóng góp cho xã hội, cộng đồng. Vì vậy, bài giảng này…