Hiểu về Thượng Đế

BÀI GIẢNG HIỂU VỀ THƯỢNG ĐẾ   Giới thiệu Ai tạo ra vũ trụ này? Tạo ra các thế giới? Tạo ra trái đất và con người và muôn loài? Tất cả có trong bày giảng Hiểu về Thượng đế,…