Đường gần, đường xa, đường tắt, đường cụt

BÀI GIẢNG ĐƯỜNG GẦN, ĐƯỜNG XA, ĐƯỜNG TẮT, ĐƯỜNG CỤT Giới thiệu Bài giảng nói về con đường Đạo, nhiều người thời nay u mê mà không thấy đường, đi sai, đi vào tà Đạo mà tưởng chánh Đạo, đảo…