Giữ khoảng cách

Thời nay, Đạo Đời điên đảo, người tâm ma ở khắp mọi nơi, vì lợi ích bản thân mà đi lừa đảo, làm hại người khác, hại cả người ác lẫn người lành. Cũng nhiều kẻ tâm ma hại người…