Hiểu về Vua Hùng

Giới thiệu Vua Hùng hay vẫn còn gọi là Hùng Vương (-- 2879 TCN) là tên hiệu các vị thủ lĩnh tối cao của nhà nước Văn Lang của người Lạc Việt - những triều đại được cho là được…