Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Giới thiệu Có câu "Đạo cao một thước, ma cao một trượng" chúng ta ai cũng biết, vậy nguyên nhân là tại sao? Bài giảng này sẽ giải thích đầy đủ nhất về tính hai mặt nhị nguyên của thế…