Hỏi đáp – Niệm Phật có thành Phật không?

Học viên hỏi: Thời nay, thấy rất nhiều hình ảnh, video nói rằng chuyên tâm niệm Phật sẽ thành Phật, ví như Pháp môn Tịnh Độ thường nhắc đến, được nhiều người đi theo? Nhất Tâm trả lời: Niệm Phật…