Phật giả, Phật thật

BÀI GIẢNG "PHẬT THẬT, PHẬT GIẢ" Giới thiệu Thời nay, khắp nơi chùa to, tượng lớn, áo vàng đẹp đẽ giảng pháp, chúng sanh đi theo rất đông, có chánh Pháp, có tà Pháp, thật giả lẫn lộn, giả nhiều…