Người ngoài hành tinh

Giới thiệu Đây là một chủ đề gây nhiều tranh cãi, đa số chúng ta cho là không có, vì phải thấy tận mắt mới tin. Tuy nhiên, từ thời của Đức Phật, trong kinh điển đã có nói về…