Hạnh phúc từ Tâm

Hạnh phúc là một khái niệm được định nghĩa theo mỗi người, theo số đông, tùy thời đại khác nhau, thời điểm khác nhau, không giống nhau. Có người nói hạnh phúc là khi hai người yêu nhau đến được…