Hiểu về Tịnh Độ

Giới thiệu Tịnh Độ là một pháp muôn phổ biến, dễ tu với tất cả chúng sanh nhờ niệm Phật. Tuy nhiên, ít người có sự hiểu biết đầy đủ, vì vậy  bài giảng này dành cho Quý chư vị…