Hỏi đáp – Đánh giá một người tu Đạo như thế nào?

Học viên: Thường nghe nói thời nay mọi người đánh giá một người tu Đạo thành tự qua các chức vụ của người đó, liệu có đúng không? Nhất Tâm: Sai, ngàn lần sai, đó là sự mê lầm của…