Vô Tâm

Vô Tâm có nhiều nghĩa như người vô tâm (không có Tâm), và người Tâm vô cùng tận, người có Tâm trống rỗng, đạt đến cảnh giới vô thường, là tất cả và cũng không là gì cả, là bậc…